PRZETARG KIEŁPINEK

ZDJĘCIE przetarg kiełpinek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ulicy Szczęśliwej,
tj. działki 392/2 obręb 036


Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ulicy Szczęśliwej, tj. działki 392/2 obręb 036:

Położenie nieruchomości

Gdańsk, ulica Szczęśliwa

Nr działki i obrębu

działka nr 392/2 obręb 036

Powierzchnia [ha]

0,1171 ha

Cena wywoławcza netto [zł]

195.000,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy)

Wadium [zł]

10.000,00 (dziesięć tysięcy)

Postąpienie [zł]

2.000,00 (dwa tysiące)

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201 w sali nr 206 (II piętro).

1.    Opis nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości

działka nr 392/2 obręb 036

Powierzchnia

0,1171 ha

Położenie

Gdańsk, ul. Szczęśliwa

Prawo do nieruchomości

właściciel Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste do 04.07.2093 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste

dotychczasowa stawka 1 %, opłata za 2017 r.: 2.267,29 zł; konieczność uiszczenia przez nabywcę części opłaty rocznej za 2017 r. (za okres od daty nabycia do końca roku) oraz w latach następnych

Podatek od nieruchomości

konieczność uiszczenia przez nabywcę podatku od nieruchomości za okres od nabycia do końca roku i w latach kolejnych

Księga wieczysta

GD1G/00046315/8, budynek i studnie wykazane w KW są zlikwidowane, brak obciążeń

Zabudowa, zagospodarowanie

brak - teren po zlikwidowanym ujęciu wody i hydroforni, działka ogrodzona

Przeznaczenie w mpzp

mpzp nr 2345, karta terenu 006-U33: teren zabudowy usługowej

Opłata planistyczna

stawka procentowa wynosi 30 % - wysokość jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany mpzp ponoszona przez Spółkę w przypadku zbycia nieruchomości

Media

energia elektryczna

Dostęp do drogi publicznej

brak formalnego dostępu, dojazd odbywa się po utwardzonej drodze przez działkę sąsiednią

Ograniczenia

prawo pierwokupu przysługujące Gminie Miasta Gdańska na mocy art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jedn. z późn. zm.)

 

2.    Warunki przetargu:

a)    Przetarg organizowany jest na podstawie obowiązującego w Spółce Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę, najem lub sprzedaż nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem.

b)    Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Płatność z tytułu transakcji dokonana zostanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie prawa własności.

c)    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu);

- do przetargu mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna - sprzedaży winni posiadać zezwolenie właściwego ministra na nabycie prawa użytkowania wieczystego zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 tekst jedn. z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729); brak uzyskania zezwolenia po wygraniu przetargu przez osobę będącą cudzoziemcem będzie stanowić przeszkodę po jego stronie i spowoduje przepadek wadium na rzecz Spółki;

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem mocodawcy - poświadczone notarialnie.

d)    Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Spółki nr 75 1240 6292 1111 0010 3347 4303 z dopiskiem "Przetarg KIEŁPINEK". Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 maja 2017 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółki. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi Regulaminem. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

e)    Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Spółka wyznaczy miejsce i termin zawarcia aktu notarialnego (nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia) i zawiadomi osobę wyłonioną w przetargu. Z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące Gminie Miasta Gdańska niezbędne jest zawarcie umowy sprzedaży warunkowej, a następnie - w przypadku nie skorzystania przez Gminę Miasta Gdańska z prawa pierwokupu - umowy przeniesienia.

f)     Wydanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego w terminie 7 dni od wpływu płatności, o której mowa w ustępie b. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

g)    Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę, najem lub sprzedaż nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o. o. dostępnymi na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/. Zapytania można składać w formie elektronicznej do dnia 19 maja 2017 r. na adres nieruchomości@giwk.pl - odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/.

h)    Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 • 2017-06-05 14:24:38Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:54:26Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:53:50Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:51:02Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:50:01Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:37:49Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:35:38Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2017-04-27 11:23:56Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2017-04-26 14:49:39Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-26 13:03:15Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-26 13:01:30Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-26 13:01:27Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-04-26 13:01:27Edyta Meggerutworzono