PRZETARG OTOMIŃSKA

OTOMIŃSKA działki lokalizacja

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ulicy Otomińskiej,
tj. działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036


Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201

ogłasza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ulicy Otomińskiej,
tj. działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

działka nr 24/6 obręb 036

Wywoławcza stawka czynszu netto [zł/m2/miesiąc]

1,40 (słownie złotych: jeden 40/100)

Wadium                                    [zł]

1.800,00 (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset)

Postąpienie                              [zł]

0,02 (słownie złotych: 02/100)

Powierzchnia

0,2067 ha

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

działka nr 24/5 obręb 036

Wywoławcza stawka czynszu netto [zł/m2/miesiąc]

1,43 (słownie złotych: jeden 43/100)

Wadium                                    [zł]

2.500,00 (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)

Postąpienie                              [zł]

0,02 (słownie złotych: 02/100)

Powierzchnia

0,2812 ha

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

działka nr 24/3 obręb 036

Wywoławcza stawka czynszu netto [zł/m2/miesiąc]

1,43 (słownie złotych: jeden 43/100)

Wadium                                    [zł]

800,00 (słownie złotych: osiemset)

Postąpienie                              [zł]

0,02 (słownie złotych: 02/100)

Powierzchnia

0,0884 ha

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

działka nr 25/1 obręb 036

Wywoławcza stawka czynszu netto [zł/m2/miesiąc]

1,43 (słownie złotych: jeden 43/100)

Wadium                                    [zł]

2.500,00 (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)

Postąpienie                              [zł]

0,02 (słownie złotych: 02/100)

Powierzchnia

0,2816 ha

 

 

Termin składania ofert mija w dniu 07 lipca 2017 r. o godzinie 16.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201 w sali nr 206 (II piętro).

 

Warunki przetargu:

a)    Przetarg organizowany jest na podstawie obowiązującego w Spółce Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę, najem lub sprzedaż nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem.

b)    Wywoławcza stawka czynszu nieruchomości jest stawką netto. Do stawki netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

c)    Czynsz najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w przypadku wzrostu ww. wskaźnika, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

d)    Podatek od nieruchomości płaci Spółka.

e)    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Spółki nr 94 1140 1065 0000 5834 9000 1057 z dopiskiem "Wadium przetarg OTOMIŃSKA nieruchomość nr …." ze wskazaniem numeru nieruchomości. Termin wniesienia wadium upływa dnia 07 lipca 2017 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółki. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu należnego za dzierżawę nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

f)     Na każdą nieruchomość należy złożyć odrębny formularz ofertowy. Dopuszcza się składanie ofert na dzierżawę części nieruchomości.

g)    Kryterium wyboru oferty są: powierzchnia dzierżawy, stawka czynszu, proponowany okres dzierżawy, realizacja dodatkowych warunków przetargu.

h)    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, jeżeli przynajmniej jedna oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

i)      Podstawą zawarcia umowy dzierżawy jest protokół przeprowadzonego przetargu oraz uchwała Zarządu o wyborze oferenta.

j)     Spółka wyznaczy miejsce i termin zawarcia umowy (nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia) i zawiadomi osobę wyłonioną w przetargu.

k)    Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki z tytułu zaległości płatniczych lub z powodu nieuporządkowania przedmiotu dzierżawy po zakończeniu dzierżawy, przyszły dzierżawca zobowiązuje się do wniesienia wraz z pierwszym czynszem kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu (brutto) wynikającego z rozstrzygniętego przetargu.

l)      Jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań wobec Spółki przyszły dzierżawca zobowiązuje się złożyć notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego w ciągu 3 dni od dnia zwarcia umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą złożenia Spółce takiego oświadczenia przez dzierżawcę.

m)  Przyszły dzierżawca w przypadku zamiaru dokonania nakładów na nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem jest uprawniony do spisania Porozumienia w sprawie nakładów, w którym określony zostanie zakres nakładów oraz ich rozliczeń. Porozumienie to nie dotyczy dodatkowych warunków przetargu, wskazanych w niniejszym postępowaniu.

n)    Wydanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego w dniu wejścia w życie umowy dzierżawy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt przyszłego dzierżawcy.

o)    Spółka zastrzega sobie prawo do zbycia nieruchomości objętych niniejszym postępowaniem. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu na warunkach ustalonych w odrębnym postępowaniu.

p)    Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę, najem lub sprzedaż nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o. o. dostępnymi na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/. Zapytania można składać w formie elektronicznej do dnia 05 lipca 2017 r. na adres nieruchomosci@giwk.pl - odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/.

q)   Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podania przyczyny.

 • 2017-06-26 15:18:30Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 15:13:17Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:40:53Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:40:49Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:40:25Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:40:20Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:40:02Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:39:43Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:38:51Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:10:15Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:10:10Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:05:41Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 14:05:38Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:58:29Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:58:25Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:56:36Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:56:33Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:43:43Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:43:37Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:43:05Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:42:00Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:41:58Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:41:23Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:41:20Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:40:50Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:36:30Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:33:51Edyta Meggerzmodyfikowano
 • 2017-06-26 13:33:51Edyta Meggerutworzono