Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Beskidzkiej w Gdańsku.

test0116_RJ_resize.JPG

      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

           Niniejsze zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 -2020.


Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Część I SIWZ - Informacja Dla Wykonawców POBIERZ
Część II SIWZ - Wzór Umowy POBIERZ
Część III SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia POBIERZ

  • 2018-03-07 14:11:48Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-03-07 14:11:48Rafał Zielonkautworzono