Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę 130 sztuk ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o. watch movies online. hd movies. watch online movies ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. na


Wymianę 130 sztuk ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska w 2011 r. - 3 Maja, Podstoczna, Garncarska, Reduta Miejska, Batowego, Dekerta, Gen. De Gaulle'a, Jesionowa, Uphagena, Partyzantów, Pniewskiego, Podleśna, Staszica, Kręta, Rolna, Moniuszki, Kmieca, Kolberga, Żeleńskiego, Al. Zwycięstwa, Gościnna, Nowiny, Mściwoja II, Słowiańskiej, Słupska, Bora Komorowskiego, Ogińskiego, Szara, Południowa, Marynarki Polskiej, Plac Gustkowicza, Sówki, Rozłogi, Sienna, Bajki, Tamka, Wosia Budzysia, Zalesie, Zimna.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: siedziba Zamawiającego, pokój 208, w godz. 9:00 -15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl lub pocztą.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 21.11.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 16 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),

posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wskazanie:

- co najmniej 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku posiadania uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczy wykazać posiadanie jedynie uprawnień w zakresie sieci wodociągowych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty, których przedmiotem była budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych, o wartości wykazanych roboót co najmniej 200.000,00 zł z VAT, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie przedmiotowy dokument może być złożony przez pełnomocnika).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.1) IDW oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty na zasadach określonych w IDW.

W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania wartości wykonywanych robót należy przyjąć ostatni znany średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Przeliczenia dokona Zamawiający.

Wadium: 12.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK Sp. z o.o. (parter), do dnia 12.05.2011r. do godz. 10.00

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 211, w dniu 12.05.2011 r. o godz. 10.15

Termin związania ofertą: 60 dni. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Monika Działyńska, tel. (58) 32 19 798, fax (58) 326 67 01.

Pliki do pobrania:

  • 2012-03-21 12:21:20Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:21:11Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:45:19Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:45:20Administrator Głównyutworzono