Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę sieci wodociągowej w ul. Stoczniowców

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM


na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stoczniowców w Gdańsku.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: siedziba Zamawiającego, pokój 208, w godz. 9:00 -15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl lub pocztą.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące i 21 dni od dnia podpisania umowy (w tym 21 dni na rozpisanie odbioru i czynności odbiorowe).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 16 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

 a) wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wskazanie:

* co najmniej 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w przypadku uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wymagane jest posiadanie uprawnień bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych,

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

b) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej roboty, których przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, o wartości każdej wykazanej roboty co najmniej 400.000,00 zł bez VAT, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie przedmiotowy dokument może być złożony przez pełnomocnika).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.1) IDW oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty na zasadach określonych w IDW.

W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości wykonywanych robót, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy przyjąć ostatni znany średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Przeliczenia dokona Zamawiający.

Wadium: 8.000,00 zł. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK (parter), do dnia 13.05.2011 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 211, w dniu 13.05.2011 r. o godz. 10:15.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Ziółkowska, tel. (058) 321 97 71, fax (058) 326 67 01.

Pliki do pobrania:

  • 2012-03-21 12:21:07Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:23:57Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:51:02Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:51:03Administrator Głównyutworzono