Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy sieci wodociagowej w ul. I Brygady w Gdańsku

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o. watch movies online. hd movies. watch online movies ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. na "PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 150 W UL. I BRYGADY W GDAŃSKU".


Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN150 z żeliwa polegającej na budowie nowego odcinka wodociągu z rur PE o średnicy 160mm wraz z dwoma odgałęzieniami z rur PE o średnicach 110mm i 63mm

montaż w otwartym wykopie rur o średnicy 160x9,5mm PEHD kl.100 PN10, SDR 17 - L = 64,5 m przewiert sterowany rurami wzmocnionymi z PE o średnicy 160mm, L = 5,0+15,0 m

przewiert sterowany rurami wzmocnionymi z PE o średnicy 110mm, L = 11,5 m

przewiert sterowany rurami wzmocnionymi z PE o średnicy 63mm, L = 10,5 m.

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: siedziba Zamawiającego, pokój 208, w godz. 9:00 -15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl lub pocztą.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące i 21 dni od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 16 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),

posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wskazanie:

 - co najmniej 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia budowlane w zakresie sieci zewnętrznych, wodociągowych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci wodociągowych PE, o wartości każdej wykazanej roboty co najmniej 70.000 zł z VAT, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie przedmiotowy dokument może być złożony przez pełnomocnika). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.1) IDW oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty na zasadach określonych w IDW. W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości wykonywanych robót, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy przyjąć ostatni znany średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Przeliczenia dokona Zamawiający.

Wadium: 3.000,00 zł. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK (parter), do dnia 06.04.2011 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 211, w dniu 06.04.2011 o godz. 10:15.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Ziółkowska, tel. (058) 321 97 71, fax (058) 326 67 01.

Pliki do pobrania:

  • 2012-03-21 12:20:44Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:27:05Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:59:09Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:59:10Administrator Głównyutworzono