Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych)
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu: 2021-03-31.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Żaneta Tryzno], ztryzno@giwk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 32 12 683. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Siedziba GIWK Sp. z o.o. znajduje się w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony ul. Kartuskiej. Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni.
 2. Drugie wejście znajduje się z przeciwległej strony budynku. Należy poruszać się wzdłuż boku budynku w kierunku parkingu naziemnego. Powierzchnia jest lekko nachylona. Od strony parkingu naziemnego znajduje się wejście do budynku z poziomu terenu.
 3. Kancelaria Spółki zlokalizowana jest na poziomie parteru, na wprost od wejścia głównego, na prawo od stanowiska pracowników ochrony.
 4. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Brak systemu przywołującego pomoc w toalecie.
 5. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy Kancelarii Spółki.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie. Komunikacja pionowa może odbywać się za pośrednictwem windy. Winda przystosowana jest do przewozu wózków inwalidzkich. Wyposażona jest w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braille’a.
 2. Ciągi komunikacyjne mają szerokość od 150 – 205 cm. Drzwi do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada też druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przed wejściem głównym do budynku są zlokalizowane ogólnodostępne miejsca postojowe.
 2. Z tyłu budynku jest zlokalizowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z zastrzeżeniem posiadania przez psa aktualnych szczepień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie dla osób, które zgłoszą potrzebę użycia języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących będzie na bieżąco uzupełniane.

Inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście  łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

 1. Budynek położony jest przy ul. Kartuskiej 201, na wysokości Węzła przesiadkowego Siedlce. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta zarówno komunikacją miejską (tramwaj, autobus), jak i własnym środkiem transportu.
 2. Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc/asysta pracownika GIWK Sp. z o.o. W tym calu należy skontaktować się z pracownikiem GIWK telefonicznie pod nr tel. 58 326 67 00 lub mailowo przesyłając informację na adres giwk@giwk.pl.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry