Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy "zieloną energię" z biogazu.

Podstawowe zadania spółki:

 • zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez jej dzierżawę spółce Gdańskie Wodociągi S.A.,
 • planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji modernizacyjno-rozwojowych zarówno w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, jak też poza nim,
 • wykonywanie innych funkcji właścicielskich w stosunku do infrastruktury: nadzór nad stanem majątku, zarządzanie strefami ochrony ujęć wody, reprezentacja wobec innych podmiotów w kwestiach związanych z istnieniem i rozwojem sieci.

 Zadania szczegółowe:

 • planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku,
 • realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępu do kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska,
 • produkcja energii elektrycznej z biogazu pozyskanego w procesie fermentacji osadów ściekowych,
 • utylizacja osadów ściekowych,
 • wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej,
 • zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci,
 • zarządzanie strefami ochrony ujęć wody,
 • zarządzanie nieruchomościami własnymi,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska.

Według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej, przedmiotem działalności Spółki jest:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68, 20, Z) – przedmiot przeważającej działalności,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77, 39, Z),
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42, 21, Z),
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii  wodnej (PKD 42, 91, Z),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43, 99, Z),
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43, 22, Z),
 • wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35, 11, Z),
 • handel energią elektryczną (PKD 35, 14, Z),
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38, 21, Z),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85, 60, Z).

Przedmiot działalności GIWK

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Data modyfikacji : 28.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Nikoleta Puto

Opcje strony

do góry