Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Organy Spółki i ich kompetencje

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą m.in.:

 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów rozwoju,
 • zatwierdzanie rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki raz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminów: Rady Nadzorczej i Regulaminu Organizacyjnego,
 • ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz jego wysokości dla członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
 • wyrażenie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 15% kapitału zakładowego Spółki - z tym, że powyższe ograniczenie nie obejmuje regulowania zobowiązań budżetowych i danin publicznych,
 • zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 • nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przewyższającej 300.000 zł,
 • zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • utworzenie lub przystąpienie przez Spółkę do spółki, która stanie się w związku z tym spółką zależną Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza posiada kompetencje nadzorcze i kontrolne.  W jej skład wchodzą:

 • Alan Aleksandrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Anna Machnikowska- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Sławomir Kiszkurno - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Bonisławski - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Posadzki - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:

 • wykonywanie stałego nadzoru nad działalności Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 • ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • opiniowanie planów działalności Spółki,
 • opiniowanie Regulaminu Wynagradzania i jego zmian,
 • wyrażenie każdorazowo zgody na rozporządzenia prawem i zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach od 0,5% do 15% kapitału zakładowego Spółki,

Zarząd i dyrekcja Spółki
Zarząd spółki posiada kompetencje zarządzające i wykonawcze. W jego skład wchodzą:

 • Jacek Skarbek - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Molęda - Członek Zarządu
 • Marcin Dawidowski - Członek Zarządu

 Do kompetencji Zarządu spółki należy m.in.:

 • wyznacza cele strategiczne, wspiera oraz monitoruje ich realizację,
 • ustala wewnętrzną organizację pracy Spółki, zakres obowiązków, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samodzielnych,
 • przygotowuje plany ekonomiczno-finansowe Spółki.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Data modyfikacji : 06.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Nikoleta Puto

Opcje strony

do góry