Biuletyn Informacji Publicznej - GIWK

Podmiot udostępniający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Wprowadził informację: Administrator Główny, Ostatnio zmodyfikował: Administrator Główny, Data wytworzenia informacji: 2011-05-18 12:48:34, Ostatnia aktualizacja: 2013-12-03 12:10:37
 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

GIWK Sp. z o.o.  jest właścicielem systememu wodociągowo-kanalizacyjnego Gdańska. Spółka zarządza obecnie największym w województwie pomorskim majątkiem komunalnym. Głównym zadaniem GIWK jest prowadzenie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym realizacja Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III o wartości około 105 mln PLN, planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Godziny pracy:

 

Siedziba spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Dział Obsługi Inwestorów:
Składanie korespondencji i odbiór dokumentów w Biurze Obsługi w godz. 8.00 - 15.00.
Konsultacje z pracownikami Działu Obsługi Inwestorów w dniach:
Poniedziałek 10.00 - 13.00
Wtorek 12.00 - 15.00
Środa 10.00 - 13.00

                                                  

Sposoby przyjmowania dokumentów

i załatwiania spraw:

 

GDZIE SKŁADAMY DOKUMENTY?

 Biuro obsługi GIWK SP. Z O.O (parter budynku Kartuska 201)

adres

ulica: Kartuska 201
miasto: Gdańsk
województwo: pomorskie
kod pocztowy: 80-122

 telefon (centrala)

+48 58 326 67 00

faks

+48 58 326 67 01

e-mail

giwk@giwk.pl

 

Biuro obsługi jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 Wnioski są rozpatrywane przez odpowiednie działy zgodnie z ich kompetencjami. GIWK posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej. Spółka jest jedną ze stron Umowy Przejęcia Sieci, która określa sposób realizacji, finansowania i odbioru prac związanych z budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, której dotyczą warunki techniczne.

 

Korespondencję do GIWK Sp. z o. o.  można składać w następujących formach:

·         osobiście w biurze obsługi GIWK ( potwierdzenie przyjęcia na żądanie interesanta),

·         drogą pocztową,

·         faksem,

·         pocztą elektroniczną,

·         pocztą kurierską,

·         ustnie - podania składane ustnie przyjmują do protokołu właściwi pracownicy.

 

Podania powinny zawierać:

·         Imię i Nazwisko (osoby składającej pismo) lub Nazwę Firmy

·         Adres (numer ulicy, numer domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowość) tej osoby/ firmy

·         Przedmiot sprawy, której podanie dotyczy.

 

O czym warto pamiętać ?

Na stronie internetowej Spółki: http://www.giwk.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania.html można znaleźć między innymi następujące wzory wniosków:

·         Wniosek o wydanie warunków technicznych w GIWK

·         Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

·         Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

·         Wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

·         Wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

·         Wniosek o sporządzenie Umowy Przedwstępnej Przejęcia

·         Wniosek o sporządzenie umowy ostatecznej

·         Protokół odbioru końcowego z przekazaniem

·         Protokół przejęcia.

 

Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się jakie dokumenty będą musiały zostać złożone wraz z przedmiotowym wnioskiem. Informacji o wymaganych  dokumentach i ich formach (np. kopie, oryginały, kopie poświadczone notarialnie) udziela pracownik zajmujący się załatwianiem danego rodzaju sprawy.

 

Terminy załatwiania spraw

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, bez zbędnej zwłoki. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.

 

Pracownicy GIWK są zobowiązani do:

·         należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć

           wpływ na załatwianie sprawy, 

·         wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

·         niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu jej załatwienia,

·         informowania zainteresowanych o stanie sprawy,

·         powiadomienia o ewentualnej przyczynie niezałatwienia sprawy.

 

 

 

 

 

Adres:

ulica: Kartuska 201
miasto: Gdańsk
województwo: Pomorskie
kod pocztowy: 80-122
kraj: Polska

Telefon (centrala)

+48 58 326 67 00

Fax

+48 58 326 67 01


Konto bankowe

Pekao SA  75 1240 6292 1111 0010 3347 4303

Opłaty za uzgodnienia dokumentacji:

BRE Bank SA 54 1140 1065 0000 5834 9000 1001

Numer KRS

0000216612 . Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ.

Numer NIP

583-287-03-69

Numer REGON

193079339

 • 2013-12-03 12:10:37Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-19 12:16:33Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-19 11:30:35Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-18 12:51:10Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-18 12:50:37Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2019-06-24 12:03:10Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-05-23 10:56:52Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:23:44Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:23:30Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:23:15Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:22:46Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:21:58Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 10:17:20Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 08:01:15Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 08:00:49Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 07:59:54Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 07:59:37Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 07:59:20Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 07:59:07Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2018-11-26 07:57:22Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2017-06-27 09:00:45Małgorzata Kowalzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:36:31Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:36:14Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:35:38Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:34:45Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:32:45Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:31:31Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:03:14Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:02:36Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:02:20Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:59:41Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:59:22Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:52:55Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:52:10Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:51:56Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:54:54Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:52:23Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:51:49Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:51:33Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:50:58Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:47:27Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:44:23Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:42:16Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:39:15Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:36:26Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:34:30Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 15:22:12Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-18 12:49:06Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-18 12:48:34Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-18 12:48:34Administrator Głównyutworzono