Struktura organizacyjna

Spółka jest zorganizowana jako przedsiębiorstwo o strukturze jednolitej, bez oddziałów lub filii. Nie jest również planowane ich utworzenie.
Podział na komórki organizacyjne i zakres ich kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Spółki zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Sposób zorganizowania Spółki uwzględnia trzy zasadnicze cele jej funkcjonowania:


  • Wykonywanie funkcji właścicielskich i zarządu nieruchomościami, w tym infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną już istniejącą oraz ich rozbudowa i modernizacja.
  • Realizacja Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap pierwszy (GPWŚ I).
  • Przygotowanie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap drugi (GPWŚ II).

Część struktury Spółki realizuje swe zadania na rzecz realizacji wszystkich celów. Są to m.in.:

  • Zespół Prawny oraz Radca Prawny,
  • Biuro Zarządu,
  • Zespół Zamówień Publicznych i Sektorowych,
  • Dział Księgowości, Kadr i Płac.

Za realizację pierwszej grupy zadań odpowiada Dział Utrzymania i Rozwoju.
Za realizację GPWŚ I odpowiada Jednostka Realizująca Projekt (JRP), podzielona na 3 zespoły techniczne i zespół Ekonomiczny.

Za przygotowanie GPWŚ II odpowiada Zespół Nowych Projektów. Dyrektor techniczny jest jednocześnie MAO tj. Urzędnikiem Nadzorującym Realizację GPWŚ.


  • 2011-05-20 10:49:10Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 10:49:06Administrator Głównyutworzono