Przedmiot działalności spółki

Działalność spółki

GIWK Sp. z o.o. jest właścicielem systememu wodociągowo-kanalizacyjnego Gdańska. Spółka zarządza obecnie największym w województwie pomorskim majątkiem komunalnym. Głównym zadaniem GIWK jest prowadzenie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym realizacja Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III o wartości około 105 mln PLN, planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zadaniem Spółki jest:

 

 • Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez jej dzierżawę operatorowi - przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (firmie SNG S.A.);
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II;
 • Wykonywanie innych funkcji właścicielskich w stosunku do infrastruktury: nadzór nad stanem majątku, opracowanie stref ochrony ujęć wody, reprezentacja wobec innych podmiotów w kwestiach związanych ze istnieniem i rozwojem sieci

 

 Zadania szczegółowe:

 • Planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku
 • Realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępu do kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska
 • Produkcja energii z biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci
 • Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej
 • Stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska.

 

Według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej, przedmiotem działalnosci Spółki jest:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe dorzdztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • pozostałe badania i analizy techniczne,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,gazowych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • wytwarzanie energii elektrycznej
 • handel energią elektryczną
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • transport drogowy towarów 

Przedmiotem działalności nadrzędnej jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.


 • 2017-06-27 08:07:27Małgorzata Kowalzmodyfikowano
 • 2017-06-27 08:04:29Małgorzata Kowalzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:32:28Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:32:10Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:31:51Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:31:20Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:22:26Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:20:35Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:20:01Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:19:23Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:18:49Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:16:19Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:16:15Administrator Głównyutworzono