Procedury

Składanie dokumentów i sposoby

załatwiania spraw w GIWK Sp. z o.o.:


GDZIE SKŁADAMY DOKUMENTY?

Kancelaria GIWK Sp. z o.o. (parter budynku Kartuska 201)

adres Spółki

ulica: Kartuska 201
miasto: Gdańsk
województwo: pomorskie
kod pocztowy: 80-122

telefon (centrala)

+48 58 326 67 00

faks

+48 58 326 67 01

e-mail

giwk@giwk.pl

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Wnioski są rozpatrywane przez odpowiednie działy zgodnie z ich kompetencjami. GIWK posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej. Spółka jest jedną ze stron Umowy Przejęcia Sieci, która określa sposób realizacji, finansowania i odbioru prac związanych z budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, której dotyczą warunki techniczne.

 

Korespondencję do GIWK Sp. z o.o. można składać w następujących formach:

·         osobiście w kancelarii GIWK ( potwierdzenie przyjęcia na żądanie interesanta),

·         drogą pocztową,

·         faksem,

·         pocztą elektroniczną,

·         pocztą kurierską,

·         ustnie - podania składane ustnie przyjmują do protokołu właściwi pracownicy.

Podania powinny zawierać:

·         Imię i Nazwisko (osoby składającej pismo) lub Nazwę Firmy

·         Adres (numer ulicy, numer domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowość) tej osoby/ firmy

·         Przedmiot sprawy, której podanie dotyczy.

 

O czym warto pamiętać ?

Na stronie internetowej Spółki: http://www.giwk.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania.html można znaleźć między innymi następujące wzory wniosków:

·         Wniosek o wydanie warunków technicznych w GIWK

·         Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

·         Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

·         Wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

·         Wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

·         Wniosek o sporządzenie Umowy Przedwstępnej Przejęcia

·         Wniosek o sporządzenie umowy ostatecznej

·         Protokół odbioru końcowego z przekazaniem

·         Protokół przejęcia.

 

 Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się jakie dokumenty będą musiały zostać złożone wraz z przedmiotowym wnioskiem. Informacji o wymaganych  dokumentach i ich formach (np. kopie, oryginały, kopie poświadczone notarialnie) udziela pracownik zajmujący się załatwianiem danego rodzaju sprawy.

 

Terminy załatwiania spraw

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, bez zbędnej zwłoki. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.

 

Pracownicy GIWK są zobowiązani do:

·         należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć

         wpływ na załatwianie sprawy,

·         wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

·         niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu jej załatwienia,

·         informowania zainteresowanych o stanie sprawy,

·         powiadomienia o ewentualnej przyczynie niezałatwienia sprawy.

 

 

 

.

 

 


  • 2014-01-13 12:53:03Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2014-01-13 12:52:29Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2014-01-13 12:52:08Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2014-01-13 12:51:34Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2014-01-13 12:50:52Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 13:22:09Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 13:22:09Administrator Głównyutworzono