Przyłaczenie sie do sieci

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.


GIWK posiada obecnie kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej.

SNG posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.


  • 2011-05-20 14:03:02Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 14:03:02Administrator Głównyutworzono