Umowy przejęcia sieci

Umowa przejęcia sieci


W przypadkach budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor winien podpisać Umowę Przejęcia określającą sposób realizacji, finansowania i odbioru prac związanych z budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dla inwestycji, której dotyczą warunki techniczne. Umowy Przejęcia są zawierane dwustronnie pomiędzy Inwestorem a GIWK i sporządzane w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, GIWK i SNG. Inwestor winien złożyć wniosek o przygotowanie umowy po otrzymaniu warunków technicznych, najpóźniej do chwili złożenia wniosku o uzgodnienie projektu, w celu wyeliminowania sytuacji powstania odrębnych (z punktu widzenia prawa własności) odcinków sieci w ramach gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.


Złóż wniosek o przygotowanie umowy na przejęcie sieci (uchwały nr 7/04/2010 oraz nr 11/07/2010), a do wniosku załącz:

 • Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1: 1000. lub wyrys z rejestru gruntów. Zaznacz swoją nieruchomość. Kontakt w sprawie pozyskania mapy/wyrysu: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Gdańskuprzejdź na stronę internetową.
 • Warunki techniczne
 • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą

Złóż wniosek osobiście w Kancelarii GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci. Umowa Przejęcia Sieci zostanie przygotowana w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Konsultacje w sprawie przygotowania umowy na przejęcie sieci
GIWK Sp. z o.o., Dział Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową

Umowę odbierz w Kancelarii GIWKprzejdź na stronę internetową
Pamiętaj! Podpisując umowę na przejęcie sieci zobowiązujesz się do
ustanowienia służebności przesyłu.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 maja 9, 80-802 Gdańsk

 • 58 32 36 780

Kancelaria GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., pok.106, ul. Kartuska 201

 • 58 326 67 49
 • 58 321 97 66
 • 58 326 67 25

 • 2013-12-03 11:38:00Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:01:43Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:01:36Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:01:35Administrator Głównyutworzono