Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Dostawa i wymiana chłodnic mieszanki paliwowej (intercoolera) w 4 szt. agregatów kogeneracyjnych produkcji MWM, typu TCG 2016CV16” 2020-01-20 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
2 Przebudowa przepompowni ścieków „Letnicka" 2020-01-17 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
3 Przegląd i kalibracja systemów detekcji gazów wybuchowych w CHP i ITPO. 2020-01-16 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
4 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku archiwum GIWK przy ul. Dragana 16e w Gdańsku wraz z likwidacją zbędnych elementów instalacyjnych na dachu ". 2019-12-31 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
5 „Dostawa i montaż dwóch wirówek odwadniających osad ściekowy wraz z przebudową wyposażenia stacji mechanicznego odwadniania osadów (obiekt 108), zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku, przy ul. Benzynowej 26” 2019-12-12 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
6 Przebudowa magistrali Φ 418mm SUW Pręgowo – rejon Obwodnica Trójmiasta Etap 2 i 3 (od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański)„ 2019-12-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2019-11-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
8 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne „Usunięcie kolizji kabla energetycznego z kanałem sanitarnym DN250 w ul. Barniewickiej.” 2019-11-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
9 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” 2019-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
10 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego typu Shell Mysella S5 N40 do Instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2019-11-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe