Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel. przy w ul. Wyzwolenia 19 w Gdańsku” 2020-03-26 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Przebudowa ścian kanałów z wymianą przykrycia, wymianą zastawek i balustrad w budynku krat na terenie OŚ „Wschód” w Gdańsku przy ul.Benzynowej 26 2020-02-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
3 "Budowa sieci wodociągowej110 Pe wraz z budową przyłączy wodociągowych do budynków nr 5,7 w ul. Kamienna Grobla i likwidacją istniejącego wodociągu DN80 żel. Przebudowa kanału sanitarnego DN300 w ul. Kamienna Grobla" 2020-02-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
4 "Obsługa ruchu turystycznego w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego” 2020-02-12 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
5 Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku w podziale na części: Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 i Przebudowa komór kanalizacyjnych 2020-02-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
6 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” 2020-02-11 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka II oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko" 2020-02-05 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
8 Przegląd i kalibracja systemów detekcji gazów wybuchowych w CHP i ITPO. 2020-02-04 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
9 Dostawa i wymiana chłodnic mieszanki paliwowej (intercoolera) w 4 szt. agregatów kogeneracyjnych produkcji MWM, typu TCG 2016CV16” 2020-01-20 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
10 Przebudowa przepompowni ścieków „Letnicka" 2020-01-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe