Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-09-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerwony Dwór w Gdańsku 2018-09-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
4 Wykonanie przebudowy kamienicy przy ulicy Rycerskiej 10 w Gdańsku wpisanej do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego 2018-10-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
5 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-10-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
6 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego przy ul. Malczewskiego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2018-10-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ul. Hożej w Gdańsku w ramach zadania: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych 2018-10-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu 2018-10-22 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
9 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka". 2018-10-22 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
10 Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie obiektów CHP i ITPO przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku 2018-10-23 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR