Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
11 „Dostawa i montaż dwóch wirówek odwadniających osad ściekowy wraz z przebudową wyposażenia stacji mechanicznego odwadniania osadów (obiekt 108), zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku, przy ul. Benzynowej 26” 2019-12-12 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
12 Przebudowa magistrali Φ 418mm SUW Pręgowo – rejon Obwodnica Trójmiasta Etap 2 i 3 (od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański)„ 2019-12-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
13 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2019-11-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
14 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne „Usunięcie kolizji kabla energetycznego z kanałem sanitarnym DN250 w ul. Barniewickiej.” 2019-11-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
15 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” 2019-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
16 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego typu Shell Mysella S5 N40 do Instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2019-11-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
17 Modernizacja przepompowni - PŚ Kolorowa w Gdańsku 2019-10-31 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Synów Pułku i ul. Ikara w Gdańsku 2019-10-23 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
19 Systematyczny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* powstających w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów 2019-10-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
20 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę wjazdów do drugiej linii zabudowy oraz remont i modernizacja chodników w ul. Jacka Soplicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego w Gdańsku 2019-10-16 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe