Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
11 Opracowanie dokumentacji Projektowej „Przebudowa przepompowni ścieków PŚ Motława” 2020-04-29 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
12 „Usługi konserwatorsko-naprawcze prowadzone na terenie instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu (Instalacja CHP) oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku na ul. Benzynowej 26” 2020-04-24 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
13 Dostawa worków filtracyjnych do dwóch filtrów workowych do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. 2020-04-22 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
14 Załadunek,transport oraz rozładunek odpadu będącego osadem z oczyszczalni ścieków o kodzie odpadu 07 05 12 - magazynowanego na terenie Oczyszczalni Polpharma w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Owidzka 12. 2020-04-06 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
15 Dostawa i wymiana chłodnic mieszanki paliwowej (intercoolera) w 4 szt. agregatów kogeneracyjnych produkcji MWM, typu TCG 2016CV16” 2020-04-01 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
16 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel. przy w ul. Wyzwolenia 19 w Gdańsku” 2020-03-26 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
17 Przebudowa ścian kanałów z wymianą przykrycia, wymianą zastawek i balustrad w budynku krat na terenie OŚ „Wschód” w Gdańsku przy ul.Benzynowej 26 2020-02-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
18 "Budowa sieci wodociągowej110 Pe wraz z budową przyłączy wodociągowych do budynków nr 5,7 w ul. Kamienna Grobla i likwidacją istniejącego wodociągu DN80 żel. Przebudowa kanału sanitarnego DN300 w ul. Kamienna Grobla" 2020-02-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
19 "Obsługa ruchu turystycznego w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego” 2020-02-12 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
20 Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku w podziale na części: Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 i Przebudowa komór kanalizacyjnych 2020-02-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe