Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
11 Świadczenie usługi przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych spod stacji wirówek na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód w Gdańsku 2018-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
12 Sukcesywna dostwa oleju opałowego dla ITPO 2018-11-05 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
13 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierocej w Gdańsku.” 2018-10-26 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
14 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku”. 2018-10-25 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
15 Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie obiektów CHP i ITPO przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku 2018-10-23 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
16 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka". 2018-10-22 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
17 Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu 2018-10-22 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
18 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ul. Hożej w Gdańsku w ramach zadania: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych 2018-10-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
19 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego przy ul. Malczewskiego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2018-10-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
20 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-10-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe