Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne „Usunięcie kolizji kabla energetycznego z kanałem sanitarnym DN250 w ul. Barniewickiej.” 2019-11-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
32 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” 2019-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
33 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego typu Shell Mysella S5 N40 do Instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2019-11-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
34 Modernizacja przepompowni - PŚ Kolorowa w Gdańsku 2019-10-31 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
35 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Synów Pułku i ul. Ikara w Gdańsku 2019-10-23 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
36 Systematyczny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* powstających w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów 2019-10-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
37 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę wjazdów do drugiej linii zabudowy oraz remont i modernizacja chodników w ul. Jacka Soplicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego w Gdańsku 2019-10-16 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
38 Sukcesywne dostawy do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 sproszkowanego węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych 2019-10-10 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
39 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku 2019-10-01 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
40 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2019-09-27 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe