Ogłoszenia


„Dostawa i montaż dwóch wirówek odwadniających osad ściekowy wraz z przebudową wyposażenia stacji mechanicznego odwadniania osadów (obiekt 108), zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku, przy ul. Benzynowej 26”

c.name

Zamówienie sektorowe (publiczne)


Przebudowa magistrali Φ 418mm SUW Pręgowo – rejon Obwodnica Trójmiasta Etap 2 i 3 (od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański)„

Zamówienie publiczne sektorowe


Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku

c.name

Zamówienie publiczne


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne „Usunięcie kolizji kabla energetycznego z kanałem sanitarnym DN250 w ul. Barniewickiej.”

c.name

Zamówienie o wartości nieprzekraczającym 30.000 EUR.


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500”

c.name

zamówienie sektorowa (publiczne)


Sukcesywna dostawa oleju silnikowego typu Shell Mysella S5 N40 do Instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26.

c.name

zamówienie sektorowe podprogowe